You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
LagerinredningarStlbyggnaderPortarNr12013EnegiabsobeandekonstuktioneDrfrhllerDetEABsatsapgnenegiUrsprUngsmrktvinDkraftSamabetetsomvxteBockasjocheaBByggerviDare eabfrontlinenr.12AffrsidVarsgod.DulserjustnuettnyttformatavvrtnyhetsbrevFrontLine.VihartnktattduframverskafvetalitemeromEABintebaradetsomrnyttprodukt-ochprojektmssigtutanocksdetsompgrochutgrviktigadelarivrverksamhetpannatstt.VlkommentillosspEABEABrettamiljeretagsedan1957.Medamiljkanmandgivetvissytapgarbildenmenrmigramiljeretagettretagsombyggsochormasavsinamedarbetareamiljen.TillamiljeretagetEABskamanalltidknnasigvlkommenoavsettomdurkundleverantrarbetsskandeellerbaranyfkenphurviarbetarochhardethriSmlands-stenar.Detrenknslasomvivillkunnabevaraoavsetttillvxt.ViljanattberttaomhurvitnkerochvadvigrblirmjliggenomvrtFrontLine-magasin.VrdevisDetHllerochBuilttoLastharmngaperspektivochgrsomengrntrdgenomalltdrEABstrsomavsndare.Idettanummerrskerhetenstortutrymme.Var-rJoavdenenklaanledningenattskerhetenkringochiarbetsmiljnrdetsomstndigtrnr-varandeivrtarbetevilketdukommerrstomdulservidareiFrontLine.VihoppasattduskatyckaomattlsaomossochtadelavEABpettlitenyttstt.Hrgrnaavdigomduvilllsaomngotspecielltramver.Per-keAnderssongareochVDEABABMedgldandeengagemangochentreprenrsandasljakonstrueratillverkaochmonteraLagerinredningarPortarochStlbyggnaderanpassadeetervrakundersspecifkabehovochmedenerkndhgkvalitetsattvarjekundblirennjdkund.VlkommentillEAB eabfrontlinenr.13Allthngerihop.Ettgldandeengagemangrdetbstasttetrossattvisadigsomkundhurviktigduochdinauppdragr.Drrnnsengagemangetmedredanivrarsid.Detrenrutsttningrattviskakunnagralyckadearerintebaraengngutanferagngertillsammakund.Ochennjdmedarbetarerocksenengageradmedarbetare.DrrbrjarretagetstotalaramgngmedattvihaenbramiljochandahrpEAB.enggmngx200Idagrvi200EABaresomgrvrtallrabstarattdusomkundskabliennjdkund.Viarbetarmedolikauppgiterochharolikaansvarmensamlasall-tidkringdetsomgrochgjortEABunikt-Hllbar-heten.Ochdetgllerialltrnltentillprodukterochtaganden.frontlingesutavEABABSmlandsstenar.IdLayoutTextCreativeCrat.FotoJesperPeterssonIAMJesperCurtEkblomEABomingetannatanges.ViskagravarjekundtillennjdkundeaBsmissionrattgravarjekundtillennjdkundvarjemedarbetaretillennjdmedarbetare.VarfrrdettasviktigtfrossJofrstochfrmstblirdetbetydligttrevligaremiljattarbetaiomvrakunderochvisjlvarnjdaochmrbra.Mensrvijusmlnningarocksdvsentreprenrersomvillvxavidareochutvecklas.Vihardinsettattnjdakunderochnjdamedarbetarervraabsolutbstamarknadsfrare. eabfrontlinenr.14DetbrjademedettsoEAB-BockasjsamarbeteDetbrjademedenfrfrgangllandestlbyggnadtillenNet-On-NetbutikiBors.2008.IdagbarafemrsenareharsamarbetetmellanBockasjochEABresulteratittaomtaladeprojekttotalt135000m2fastighetsyta.SamarbetetmellanBockasjochEABrkanskeettavdebstabevisenrattettgottutrtarbeteall-tidlnarsig.NrvifckrstarrganrnBocka-sjoereradeprojekteradeochutrdeviarbetetprecissomvigrtillallavrakunder.Varkenmerellermindre.NrvisedanfckrrganpenheltnylogistikbyggnadtillHrrydaterminalenpLand-vettervardetettbevisrattviintebarautrtNet-On-Netprojektetpettbrastt.VihaderedandomedvetetbrjatinrsljningenavEABtillenradantastisktspnnandeprojektiHrrydaLandvetterHelsingborgMrstaArlandaeabfrontlinenr.14 eabfrontlinenr.15sedanblevtvtre...FotoBDPhotostudioeabfrontlinenr.15 eabfrontlinenr.16FAktABOckASJBoasjonernenbyggergerohfr-valarfasigheermedinriningmolagerohlogisiiSandinavien.konernengsillliadelaravJoaimHedinohPaulFranenius.HuvudonorliggeriBors.www.boasj.sVikanlitapEABiallalgeneabfrontlinenr.16Iseptember2012stodE4TerminalenklarsomhyrsavPostNordLogisticsTPLf.dGreenCargo.HusetrbelgetinvidE6anutanfrHelsingborgsnorrainfartochomfattarenuthyrningsbarytaom29700m2.HrrydaterminalenpLandveerFlygplas.405mlng100mbred. eabfrontlinenr.17BockasjharecknaenyhyresavalmedPosNordLogisicstPLomaupprayerligareenasigheom35100m2inilldenbenligaE4ter-minaleniHelsingborg.Fasigheenskallvaraklarrinfyningden1mars2014.PArlandaSadbelgeinvidArlandaFlyg-plasupprBockasjvasigheer.Denbor-reasigheensomrdenrsaochuhyrdillSchenkerLogisicsrp30600m2inklenre-sol.Infyningsklarden1okoberir.Denandraasigheensomrp26100m2dimensio-nerasrvhyresgser.Infyningsklarden1ebruari2014.BockasjABrienexpansivasochvibehverryggaleveranrersomdelarvravrderingarochsomserkundeniokus.Visrvarhelaideneeragekundenmernvadsomrvnas.tillsdanaresulannsingagenvgar.Derhrarbeeochkonsekvenagerandesomgller.joimhdinvDBocsaBVrakunderbrukarsgaattdetknnsbraattintebehvaunderapprojekteringavnymarkrnyaastigheterellerrdendelenrvaltningenavdem.Istlletkandeokuserapsinkrnverksam-hetgradetderbrap.Sgrvidetvirbrap.Byggergerochrvaltarastigheter.Detrettstortansvarsomvitarmenansvaretblirintelikabetungandenrviivrturkanhittapartnerssomtarsittansvarulltut.eaBocBocsrimmrlIEABharvihittatenpartnervarsverksamhetbyggerpprecissammavrderingarsomvrt-retag.Vikanlitapattdetsomsagtsgller.EABhlleralltidtidsplanenochdetkommeraldrigngratillkommandekostnaderiprojektetsomviintekommitverensom.Detgrattsamarbetetbdeblirenkeltochproessionelltiallaled.kmisomfungrrVikndeockstidigtatthrannsenkemisomungerademellanoss.Arergrstrotsalltintemellantvretagutanmellanmnniskor.Iettkon-tinuerligtsamarbeterdetoerhrtvrdeulltattmanrstrvarandraochhartrevligtihop.ettgrntprotTillbyggnadensomnuskauppraspArlandalevererarochmonterarEABstlkonstruktioneninklusivebjlklagochtakplt.Drtillingrtaktck-ningsockelelementvggelementnsterdrrarochentresolrcken.Totaltrrdetsigom116x225m2iplanettoch225x20m2iplantv.ByggnadenkommerattmiljcertiferasenligtGreenBuildingvilketinnebrattenergianvndningenr25lg-renBoverketsbyggreglerBBR.PrecissompLandvetterrdetSchenkerLogisticABsomhyrlokalernaavBockasj. eabfrontlinenr.18HrralltspecialEABPOrtArDESIgNLINEPPLAtSIVrLDSuNIkBILANLggNINginoveber2012nvdesmeredesamgperfornecenteroshednBgtebor.Dennynnnengteborsramg-ode-erunderetttnotsonrfrstovrdenutnfrkn.hennnenrenortostdosertdndndetjfrttstrvruretossenyetrvnderu.Sedan60-taletharbokstvernaAMGterunnitspdeallramestsportigaMercedes-bilarnasomtrimmatsavretagetmedsammanamnityskaAalterbach.SedansjurgsAMGavDaimler-koncernenochidagfnnsdetAMG-versioneravsgottsomallaMercedesbilmodeller.DennyaanlggningeniGteborgsamlarallaAMG-modellerunderetttak.AMG-modellernarexklusivabilarsomintebil-handlarebrukarhaplager.MenhriGteborgharmannstanhelaprogrammethemma.pjtefterrttortrAMG-anlggningenharritatsavQPGArkitekteriGteborgsomvenfckiuppdragatthittaportarsomdelsmatchadedenspeciellaasadenmensomocksmatchadeallaandrakravsomstlldesidettaprestigeullaprojekt.petterlodrartetQpgaBViletadeeterenportleverantrsomkundegraspecialportarmedhgunktionochfnish.EABvardenendaleverantrensomkundetillgodoseallavrakrav.Viharkunnatintegreraportarnapettmycketsnyggtsttiasaden.Densmckrakonstruktionenavstlochdubbelisoleratglasgrattvirenhel-het.Virmycketnjdamedutallet.Desexportarnarlackeradeisignalvittellersvart. eabfrontlinenr.19lrs-grnfhnsjreaBportrVrtDesignLinekonceptgerkundenenormri-hetvadgllerrgormochglas.Tackvareattviharproduktionensnrakonstruktionenkanviistortsettgradetmestasomkundenrgareter.VisljersjlvklartmycketstandardproduktermenDesignLinerdetsegmentinomEABPortarsomvxerenormtmycket.Kundenserportenmersomenutsmyckningnbaraenppningsunktion.eabfrontlinenr.19EABDesignlineEABDesignlinerrdigsomskervalrihetidinportbestllning.MedEABDesignlinehardunmli-genstormjlighetattportenenligtdekravochnskemljustduhar.Tackvareenmycketfexibelproduktionetttligtochfexibeltmaterialkunnigamedarbetareochvrviljaattskapanyakundspe-cikalsningarkanvierbjudadigenportlsningutverdetvanliga. eabfrontlinenr.110eabfrontlinenr.110 eabfrontlinenr.111Ochdetknnsriktigtriktigtbraenblsning.EABsmiljarbetefortstterViharktpDetkanaldrigbligrntnogtyckervipEAB.Drfrharvinuvaltattblinnubttrepattgravrldenlitegrnare.Sedan1januarianvnderviisamarbetemedEONenbartelsomkommerfrnur-sprungsmrktvindkraft.Enavdemestpositivablsningarvikantnkaoss.IordinnebrdetensatsningisannEABandadvivrnaromhllbarheteniallalgen.Isiffrorhand-lardetomattviminskarkoldioxidutslppenmed56384ton.hllbaranrgikllorVivillhelatidenhittanyainfallsvinklarsomstrkervrdevisDetHller.AttvraprodukterochlftenhllerknnssomomvrakunderskakunnatafrgivetnrEABstrsomavsndaremenhurfrhl-lerviossivrigafrgorIframtidenblirkanskemiljnenavvraavgrandefaktorer.Ochdenmiljvikommerattlevaiiframtidenbrjarskapasidag.ettstgirttriktningViharenenergikrvandeproduktionochvilldrfrvrnaomattgradensmiljrttsommjligt.Attsatsapursprungsmrktvindkraftknnssomettstegiheltrttriktning. eabfrontlinenr.112VadrdetsomrsegthllerlngeochgergodeftersmakEABsstlkonstruktionerenklassfrsigEnsegkonstruktionrenergiabsorberande.Detralltiddensvagastepunktensomavgrgradenavskerhet.Drfrjobbarvialltidmedskerhetennerepdetaljniv.BakomvarjestlkonstruktionfrnEABdljersigfemrtiondenavingenjrskonstochinsiktenomattvarjeenskilddetaljikonstruktionutgrenavgrandedeliettstrresammanhang.EABDethller.rsummanavvraEngineeringPrinciplesbakomliggandefaktakringhurvikonstruerarochtnker.Ochdetsomrgllandekonstruk-tionsreglerfrosskanbliavgrandefaktorerfrdig.Dethandlaromrenskrskerhet.MikaelPerneforsExportchefLagerinredningarEAB eabfrontlinenr.113sfurarriaborbradochrotrutioVikanaldrigrhindraatttextruckarkriniettpallstllpettlager.Dethnderota.MendetvipEABvillundvikarattpkrningeninteorsakarendominoeektdrsektionetersektionrmnarochhelastllagetallersammanochorsakarsvraska-dor.Eninteheltovanligtsituationnrklentochel-aktigtkonstrueradelagerstllanvnds.Genomattkonstrueravarjeanslutningstarkarendenbrandeproflenkanvistoppaenerginsomannarsortplan-tasvidarevidenpkrning.Detralltsdensvagastepunktensomavgrgradenavdittlagerstotalaskerhet.DessasvagapunkterharblivitngotavEABsstarkastepunkternrvisljerlagerinredningarochngotsomvigrnavillberttameromvilketdukommerattmrkailjandenummeravFrontLine.IdaguppyllerEABallaiEuropagllandestandarderochnormerrkonstruktionochtillverkningavlagerinredningar.Ochdessadelarviiniljandeniverniv1.godotrutiodKrverattmankonstruerarsegtellerenergi-absorberande.Grundentillallabrandekonstruk-tioner.niv2.stadarden1090ViljerEurocodenochrcertiferadeenligtSS-EN1090vilketkrvsrallabrandekonstruk-tionerinomEU.niv3.kotrutiotadardrrlatradtillpalltllytmEN15635-Staionralagerinredningaristl-MontagedritochunderhllEN15620-Staionralagerinredningaristl-ToleranserdeormationerochskerhetsmarginalerEN15512-Staionralagerinredningaristl-KonstruktionsprinciperEN15629-Staionralagerinredningaristl-Specifkationavlagerinredningarniv4.kvalittochmiljtadardrrlatradtillpalltllytmVircertiferadeenligtISO140012004ochISO90012008DtavraddtaljarbttOvanstendeyraniverutgrenplattormochgl-lerallavrakonstruktionermendetrsedanvrtdetaljarbetesomkommervaraavgrandenrvipra-taromenergiabsorberandekonstruktionerdetvitillvardagskallarrsegakonstruktioner.AnslutningskaalltidvarastarkarenproflenViarbetaralltidmedenhgstlkvalitetViharalltidenstriktkontrollunderhelatillverkningsprocessenEndastanvndningavsprbarainstningarDrFrHLLErDEt eabfrontlinenr.114FrngrarsedanskrpteArbetsmilj-verketkravenpskerhetuteiindustrin.Detvarenndvndigtgrdetersomarbetsmiljnvaritenaktorsominteut-vecklatsisammataktsomtillexempeltekniksidan.Mngamiljervisadesigvaramycketriskylldaattvistasi.Samti-digtvardetsvrtrretagarenattvetavadsomvarrttvgattg.Denyadi-rektivenblevdngotattlja.FrEABblevdetenoerhrdhjlp.Skerhetochhllbarhetbordefnitivtgrannar.FrEABvardenyakravenmycketvlkomna.Viharalltidprioriterathgskerhetivregenmiljmenocksideprodukterochdettnksomvierbju-dervrakunder.DenyakravensattehgreokuspskerhetenrnmarknadenochetersomEABredanlglngtrammeprodukt-ochtankemssigtfckvigehrrdetsomtidigarebaravaritettmervrde.frnbrjanIdagrskerhetenettavvraabsolutstarkastesljargument.Viharmeddetrnbrjannrvikon-struerarenstlbyggnaddrrellerporttarramnyaprodukterochlayouterrlagermiljer.Frossrdetsnarareenrutsttningnenbegrnsningnrvitnkernytt.Ochdetpassarossvletersoms-kerhetochhllbarhethrsvlihop.IdagharskerhetenblivitettavvrastarkastesljargumentSven-GunnarAnderssongareochArsansvarigpStlbyggnader eabfrontlinenr.115lsmeromosspeab.seeabfrontlinenr.115 eabfrontlinenr.116ByggproduktersomsljsinomEES-omrdetskavaraCE-mrkta.Frn2014venpelareackverkochandrabrandedelar.Etersomsdanabyggpro-dukterotaharunikutormningrdetintemjligtattsomrtexportarprovaochtypgodknnaproduk-terna.DenkommandebyggproduktrordningenCPRangeristlletattretagetmsteuppyllakra-veniSS-EN1090rattCE-mrkasinaproduk-ter.Dettamsteockscertiferasavenackredite-radtredjepart.tobslnnrssonprojkdrrrfrngsrbpeaBPEABvrderarvikunskapochkvalitetotroligthgt.Drrharviblandannategenutbildninginomteknik-ochstlkunskap.Vimstealltidkunnaga-ranteravrakunderattderhgstamjligakva-litetiallalgen.Viserintecertiferingensomettmsteutansomettutmrktverktygrossatthllakollpvraprocesserrnkonstruktiontillproduktionochmontage.ingxrnkonsurTackvarekunskapochredanbrarutinerharviintebehvtanlitaexternakonsultericertiferingsarbe-tet.Viharhatenmycketeektivgruppsomdrivitocharbetatossramtillcertiferingen.Sjlvacerti-feringenutrdesavAAACertifcationAB.EABharsedanlnelevereracE-mralaerinredninarohporar.FrbrandeslonsruionerdremoharineunnisnoravpcE-mrnin.DeandrasnuiohmedsandardenSS-EN1090.Ensandardsomsllerravpallalediillver-ninenssomberninsvesninillverninsonrollohmonae.PEABharviunderlnidarbeamodessaravdeidrrpreordidaaseemoeriferinullu.NuanallaslonsruionerrnEABcE-mras.NuharvibevispdetvilevereratlngecE-mrninrenprodumrnininomEESEuropeisaeonomisasamarbesrde.BosvernacErenrorninrconormiEuropenneiverenssmmelsemedEg-dire-iven.EnprodumedcE-mrninrsljasiEES-omrdeuanyerliarerav.Frusnin-arnaracE-mraenproduraProduktenverensstmmermedgrundlgg-anderavpexempelvishlsaserheunionohmiljFreskrivenkontrollprocedurharfljtsaskonsrukonrce-mrkCE-mrkningenmotSS-EN1090gllerrb-randestlkonstruktionerivratreproduktgrupperStlbyggnaderPortarLagerinredningar.Skillnadenrkundenrintesstoregentligenmernattdetnufnnsettcertiferatbevisrattvraprodukterminsthllerdenstandardsomgllerinombyggpro-duktdirektivetCPDochdenkommandebyggpro-duktrordningenCPR.FAktA eabfrontlinenr.117gppensomenomdecE-eifeinenpeodid.F.v.JancalssonMaskalssonDanAndessonMasFidlndtobiasLennassonLoisienmanadsomvxemedeoda.Nyaypeavloisijnseohoneplanseasoheable-asmenemensamallahaavpsehe.DnnsdeiibaansomsaleveanpmanadennnaebjdacE-mapallsll.FrstaCE-mrktapallstllenpmarknadenEABSPALLStLLrFrStutMEDAttVArAcE-MrktAENLIgt1090-1MascalssonAsansvaiLaeinedninaEAB eabfrontlinenr.118pkrikyddgeomkjutikyddntbalklastolkyddSkerhetnerpSkerhetrettbrettbegreppsomjuhandlarometthelttnkdralltinklude-ras.Menviharocksrenaskerhets-produkterinomframfralltlagerochportar.Ettaxplockpresenterarvihr.Flerhittardupwww.eab.se eabfrontlinenr.119produktnivEABPortarSkerhetsdrrSDDethrrfrmodligendetskrastevigjortSDenvamzinkadstldtillvekadavykantspoflemedspttningslistsomuppyllekaveniinbottsskyddsklassrc2rc3ohrc4enligtSS-EN1627.VljutandeNdetglledbekldnadenstan-dadvamzinkadSltpltmensjlvklatkanduvjangonavEABsstandadkul-e.Havdigtillosssskikavignavgkata.HlletjuvenbotaSkehetsdenSDgodkndenligtin-bottsskyddsklassrc2ohrc3d1stlshusAssa410-50exkl.ylindeinkl.tykeingsamtinbottsskyddsklassrc4dI1stlshusAssa410-50exkl.ylindeoh1stlshusAssa411-50exkl.ylindeinkl.tykeing.eabfrontlinenr.119flersker-hetsprodukterhittardupeab.se LAgErINrEDNINgArPOrtArStLBYggNADEr33333SMLANDSSTENARTEL0371-34000www.EAB.SESUNDSVALLTEL060-81000HandlinenuspelasivekliheendochnEABfnnspplas.Medvekandeiflmennaavva200anasiskamedabeae.SEFILMENPwww.EAB.SE